Όροι Χρήσης

1. Ορισμοί όρων

Για τις ανάγκες του παρόντος εγγράφου, οι κατωτέρω όροι χρησιμοποιούνται με την ακόλουθη έννοια:

Επιχείρηση: Η επιχείρηση με την επωνυμία «ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΤΕΧΝΟΦΩΣ – Fotistika4u.gr», που εδρεύει στo Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Σαχτούρη 37-38, 18758, όπως νόμιμα εκπροσωπείται υπό τη σημερινή ή την εκάστοτε νομική της μορφή. Τα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας είναι τηλ/fax: 210-4315075, e-mail: info@fotistika4u.gr, AΦΜ 046044874 ΔΟΥ Ε΄ Πειραιά και είναι εγγεγραμμένη στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά με αριθμό μητρώου 057920 και στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με αριθμό μητρώου 112458908000 (στοιχεία άρθρου 4§1 ΠΔ 131/ 2003).

Ιστοσελίδα: Ο παρών ιστότοπος, με ηλεκτρονική διεύθυνση www.fotistika4u.gr. 

Χρήστης: Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας, ανεξάρτητα από το εάν θα προβεί σε αγορά προϊόντος ή/ και υπηρεσίας ή όχι. 

Μόνιμος Συνεργάτης: Χρήστης της ιστοσελίδας, πελάτης της επιχείρησης, στον οποίο έχει χορηγηθεί κατόπιν συνεννοήσεως με την επιχείρηση ειδικός κωδικός, βάσει του οποίου προσφέρονται ειδικές τιμές στην κατηγορία αυτή πελατών. 

Λογαριασμός: Η προαιρετική δημιουργία μόνιμης καταχώρησης με τα στοιχεία του χρήστη στην ιστοσελίδα με πρωτοβουλία και επιλογή του ιδίου, με σκοπό τη διευκόλυνσή του για μελλοντική χρήση της ιστοσελίδας. 

Ηλεκτρονικό κατάστημα ή e-shop: Οι υποσελίδες εκείνες, οι οποίες χρησιμοποιούμενες από το χρήστη οδηγούν σε σύναψη σύμβασης πώλησης προϊόντων ή/ και παροχής υπηρεσιών. 

Πελάτης: Ο χρήστης ο οποίος προβαίνει σε αγορά προϊόντος ή/ και υπηρεσίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. 

Προσωπικά δεδομένα: Κάθε πληροφορία που ο χρήστης εισάγει στα οικεία πεδία και αφορούν στο πρόσωπό του, ήτοι ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και λοιπά στοιχεία επικοινωνίας.

2. Σκοπός και φύση λειτουργίας της ιστοσελίδας

 1. Η ιστοσελίδα έχει δημιουργηθεί από την επιχείρηση με στόχο την ενημέρωση του κοινού για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, καθώς και τη διευκόλυνση αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών της από αυτό (κοινό), με πρωτοβουλία του τελευταίου.
 2. Η λειτουργία της ιστοσελίδας και η ανάρτηση προϊόντων προς πώληση και υπηρεσιών προς παροχή έχει την νομική φύση της πρόσκλησης προς υποβολή πρότασης. Η παραγγελία από τον χρήστη και υποψήφιο πελάτη αποτελεί υποβολή πρόταση κατάρτισης σύμβασης και η επιτυχής ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής διαδικασίας μέσω της ιστοσελίδας αποδοχή της από τον πελάτη υποβληθείσης πρότασης και ούτω κατάρτιση της σύμβασης.

3. Φύση και δεσμευτικότητα των παρόντων όρων

 1. Οι παρόντες όροι είναι δεσμευτικοί για κάθε μέρος, ανεξαρτήτως της ιδιότητάς του κατά τη λειτουργία και χρήση της ιστοσελίδας ως και την αγορά προϊόντων ή/ και υπηρεσιών.
 2. Η χρήση της ιστοσελίδας καθώς και η αγορά προϊόντων ή/ και υπηρεσιών από το ηλεκτρονικό κατάστημα σημαίνει πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων από το χρήστη ή/ και πελάτη, ο οποίος και διά του παρόντος όρου αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι έχει διαβάσει με προσοχή όλους τους όρους, τους κατανοεί και αποδέχεται πλήρως, και, εφ’ όσον δεν υπάρχει μεταγενέστερη έγγραφη κοινή συμφωνία των μερών, ισχύουν οι παρόντες όροι ως εδώ έχουν.
 3. Άπαντα τα μέρη ρητώς συμφωνούν ότι οι παρόντες όροι δεν έχουν τη φύση των Γενικών Όρων Συναλλαγής, ιδίως εν όψει του γεγονότος ότι η επιχείρηση είναι μια μικρή επιχείρηση η οποία δεν έχει μονοπωλιακή, δεσπόζουσα ή ολιγοπωλιακή θέση στην αγορά.

4. Έκταση δικαιώματος πρόσβασης του χρήστη στην ιστοσελίδα

Στο χρήστη ή/ και πελάτη της ιστοσελίδας παρέχεται ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και περιήγησης σε αυτή και δη σε κάθε υποσελίδα ως και το ηλεκτρονικό κατάστημα, και στο δημοσιευμένο περιεχόμενό τους και μόνον. Το δικαίωμα πρόσβασης δεν αφορά την είσοδο στα μη δημοσιευμένα ή/ και κωδικοποιημένα ή με κωδικούς προστατευμένα τμήματα των ιστοσελίδων, όπως ο πηγαίος κώδικας και γενικά σε κάθε δεδομένο του διαδικτυακού τόπου το οποίο δεν είναι προσβάσιμο με τη συνήθη διαδικασία πλοήγησης (browsing).

5. Συμμετοχή σε προωθητικές ενέργειες

Ο χρήστης ή/ και πελάτης έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει σε διαγωνισμούς ή λοιπές προωθητικές ενέργειες της επιχείρησης, είτε αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας, είτε και με άλλα μέσα, τηρώντας τους εκάστοτε ισχύοντες όρους.

6. Επικοινωνία και νόμιμες κοινοποιήσεις στην επιχείρηση

Ο χρήστης ή/ και πελάτης μπορεί να επικοινωνεί με την επιχείρηση για κάθε θέμα είτε μέσω των ειδικών πεδίων επικοινωνίας είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, ιδίως τηλέφωνο, μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας κλπ. όπως αναφέρονται στο άρθρο 1 του παρόντος. Ωστόσο, οι νόμιμες επιδόσεις γίνονται με δικαστικό επιμελητή στην έδρα της εταιρείας.

7. Προϋποθέσεις σύναψης σύμβασης

 1. Πελάτης δύναται να είναι κάθε φυσικό πρόσωπο δικαιοπρακτικά ικανό κατά το ελληνικό δίκαιο και κάθε νομικό πρόσωπο.
 2. Σε περίπτωση που στα οικεία πεδία της ιστοσελίδας εισάγονται στοιχεία δικαιοπρακτικά ικανού προσώπου, τεκμαίρεται αμάχητα ότι το πρόσωπο αυτό είναι πελάτης, και όχι δικαιοπρακτικά ανίκανο πρόσωπο που χρησιμοποίησε τα στοιχεία άλλου. Σε κάθε περίπτωση, η επιχείρηση επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της να αξιώσει από τον εποπτεύοντα ανήλικο ή δικαιοπρακτικά ανίκανο, την ανόρθωση κάθε ζημίας που θα υποστεί από παραγγελία τέτοιου προσώπου.
 3. Η επιχείρηση αποστέλλει τα προϊόντα της και παρέχει τις υπηρεσίες της αποκλειστικώς εντός των ορίων της ελληνικής επικράτειας. Για αγορές από χώρα του εξωτερικού και αποστολή σε αυτή, ο χρήστης οφείλει να επικοινωνεί με την επιχείρηση και να μην χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα, ενώ η επιχείρηση επιφυλάσσεται να αποδεχθεί ή απορρίψει την πρόταση για κατάρτισης σύμβασης με αποστολή στο εξωτερικό. Ακόμα και εάν από την ιστοσελίδα είναι τεχνικώς εφικτή η εκτέλεση τέτοιας εντολής, η σύμβαση θεωρείται μη καταρτισθείσα και ο χρήστης επιβαρύνεται με τα έξοδα εκτέλεσης της εντολής και ακύρωσης της παραγγελίας, απέναντι στην επιχείρηση και σε κάθε τρίτο, ιδίως Τράπεζα και Μεταφορική Εταιρεία.
 4. Οι αναγραφόμενες τιμές πώλησης ισχύουν για όλη την Ελλάδα. Τα έξοδα αποστολής και παροχής υπηρεσιών διαφοροποιούνται ανάλογα με την απόσταση από την έδρα της επιχείρησης. Η επιχείρηση δικαιούται να αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών σε περιοχές εντός ή εκτός Λεκανοπεδίου Αττικής ή να προτείνει την παροχή τους από συνεργαζόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Για τις περιοχές εντός Λεκανοπεδίου Αττικής δικαιούται να ζητήσει την προσκομιδή του ή των προϊόντων στην έδρα της.
 5. Για την εγκυρότητα της υποβολής πρότασης απαιτούνται σωρευτικά:
  1. Η συμπλήρωση των απαραίτητων πεδίων με τα στοιχεία του πελάτη,
  2. η συμπλήρωση των πεδίων των σχετικών με την καταβολή του τιμήματος,
  3. η αποδοχή των παρόντων όρων. Η θέση του χαρακτηριστικού σημείου (tick) στο ειδικό πεδίο (checkbox) με την ένδειξη αποδέχομαι, συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη των παρόντων όρων.
 6. Η ένδειξη στην ιστοσελίδα «η παραγγελία σας ολοκληρώθηκε με επιτυχία» ή όποια άλλη με συναφές περιεχόμενο, αποτελεί αποδοχή της πρότασης και συνεπάγεται την οριστική κατάρτιση της σύμβασης. Από το χρονικό σημείο αυτό και έπειτα, υπαναχώρηση δεν είναι επιτρεπτή, παρά μόνον για τους λόγους και υπό τις προϋποθέσεις που αναγνωρίζει το δίκαιο της πωλήσεως και της προστασίας του καταναλωτή (Ν. 2251/ 1994).
 7. Οι δυνατοί τρόποι καταβολής του τιμήματος καθορίζονται από την επιχείρηση, ενώ η επιλογή μεταξύ αυτών ανήκει στον πελάτη. Τυχόν εκπτώσεις ή άλλες προωθητικές ενέργειες συνδεόμενες με συγκεκριμένο τρόπο πληρωμής έχουν ισχύ μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα, και σε καμία περίπτωση δεν γεννούν υποχρέωση της επιχείρησης να προβεί σε αυτές και στο μέλλον, ενώ δεν θα υπάρχει η συγκεκριμένη ανάρτηση.
 8. Σε περίπτωση που στις πιθανές επιλογές περιλαμβάνεται η χρέωση πιστωτικής ή χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας αποδεκτές γίνονται μόνο οι αναρτημένες στην ιστοσελίδα κάρτες.
 9. Ειδικότερα, ως προς την πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας, ο χρήστης μεταφέρεται μέσω ειδικού ψηφιακού πλήκτρου-συνδέσμου στην ιστοσελίδα της συνεργαζόμενης Τράπεζας ή άλλου χρηματοπιστωτικού οργανισμού ή υπηρεσίας απομακρυσμένων πληρωμών (επί παραδείγματι «PayPal»), και η διαδικασία της πληρωμής λαμβάνει χώρα εξ ολοκλήρου στο διαδικτυακό περιβάλλον της Τράπεζας. Ως εκ τούτου, ο χρήστης οφείλει να συμμορφώνεται με τους όρους χρήσης και τυχόν χρεώσεις του τρίτου (Τράπεζας, εταιρείας πιστωτικής κάρτας, PayPal κλπ.) και να τηρεί τους κανόνες ασφαλείας που θέτει η Τράπεζα ή ο τρίτος ως προ-περιγράφεται. Αυτονοήτως, ο χρήστης ή/ και πελάτης αναγνωρίζει ότι η επιχείρηση ουδεμία ευθύνη φέρει για οτιδήποτε συμβεί κατά το στάδιο της πληρωμής με πιστωτική κάρτα και έπειτα, και εν γένει με τη χρήση της πιστωτικής κάρτας, επειδή ακριβώς η συναλλαγή πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας της Τραπέζης ή του τρίτου, τα δε στοιχεία της πιστωτικής κάρτας και η όλη συναλλαγή όχι μόνο δεν αποθηκεύονται, αλλά δεν διέρχονται καν από τους διακομιστές της ιστοσελίδας της επιχείρησης. Ως εκ τούτου, ο πελάτης αναγνωρίζει ότι η επιχείρηση δεν φέρει, και δεν δύναται να φέρει καμία ευθύνη για τυχόν υποκλοπή προσωπικών ή οικονομικών ή πάσης φύσεως στοιχείων ή εν γένει δεδομένων από τρίτους.
 10. Η επιχείρηση πωλεί τα εμπορεύματα και παρέχει τις υπηρεσίες της σε ιδιώτες. Απαγορεύεται ρητώς η μεταπώληση των πωλουμένων εμπορευμάτων σε τρίτους καθώς και η διαμεσολάβηση μεταξύ των παρεχομένων από την επιχείρηση υπηρεσιών και του τελικού λήπτη της υπηρεσίας. Ο όρος αυτός δεν ισχύει για τους μόνιμους συνεργάτες.
 11. Ο χρήστης-πελάτης έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί για το τι σημαίνει «Διαθεσιμότητα Προϊόντων» και κατ’ επέκταση «Άμεσα Διαθέσιμο» ή «Μη Διαθέσιμο» προϊόν, στο αντίστοιχο πεδίο στην «Εξυπηρέτηση Πελατών» ή οπουδήποτε αλλού κρίνει η εταιρεία, προ της ολοκληρώσεως της παραγγελίας. Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας, ο χρήστης-πελάτης θα ενημερώνεται για τη δυνατότητα εκτέλεσης και το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα αποστολής σε αυτόν, του ή των παραγγελλομένων προϊόντων, θα υπάρχει δε ειδικός τόπος προς συμπλήρωση με τίτλο «αποδέχομαι». Με τη συμπλήρωση του τόπου αυτού θα θεωρείται αποδεδειγμένη η ενημέρωση του καταναλωτή και η εκ μέρους του αποδοχή του χρόνου αποστολής εις αυτόν του ή των προϊόντων. Άλλωστε, άπαντα τα συμβαλλόμενα μέρη συνομολογούν ότι η παρούσα δεν αποτελεί σύμβαση ακριβόχρονης εκπλήρωσης.

8. Διαθεσιμότητα προϊόντων

 1. Τα προσφερόμενα στην ιστοσελίδα προϊόντα, ως επί το πλείστον δεν είναι έτοιμα, ήτοι δεν αποτελούν προϊόντα που έχουν εξ ολοκλήρου αγοραστεί από την επιχείρηση με σκοπό την μεταπώλησή τους. Αντίθετα, συνήθως αποτελούν εξατομικευμένα προϊόντα ή και προϊόντα κατά παραγγελία του πελάτη. Στο πλαίσιο αυτό, τα απαρτίζοντα αυτά μέρη, προέρχονται και από διαφορετικούς προμηθευτές, με αποτέλεσμα η διαθεσιμότητα που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα, ως και οι χρόνοι εκτέλεσης της παραγγελίας και αποστολής του προϊόντος, να επηρεάζονται από παράγοντες εκτός της σφαίρας ευθύνης της επιχείρησης.
 2. Η επιχείρηση δεσμεύεται να ενημερώνει για τυχόν προβλήματα στην εκτέλεση της παραγγελίας εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την επομένη της περιέλευσης σε αυτή της δήλωσης του πελάτη. Ο πελάτης αποδέχεται ότι μπορεί να μην εκτελεσθεί η παραγγελία του, με τον όρο να του επιστραφεί κάθε τυχόν ποσό προκαταβολής στο ακέραιο, η δε επιχείρηση δεσμεύεται να επιστρέψει κάθε ποσό προκαταβολής στο ακέραιο, σε περίπτωση που ο πελάτης δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να καθυστερήσει η παραγγελία του πέραν των χρονικών ορίων που αναφέρονται στην ιστοσελίδα ως χρόνοι εκτέλεσης της παραγγελίας και αποστολής των προϊόντων.
 3. Τα προϊόντα με την ένδειξη "Άμεσα Διαθέσιμο" και "Διαθέσιμο σε 1-3 ημέρες" είναι τα προϊόντα που διαθέτει η επιχείρηση στις αποθήκες της ή μπορεί να προμηθευτεί ή να κατασκευάσει στο διάστημα αυτό. Τα προϊόντα με ένδειξη διαθεσιμότητας άλλη από τις προηγούμενες, ή ένδειξη "Κατόπιν Παραγγελίας" ή "Εξαντλημένο" αποτελούν εξατομικευμένα προϊόντα ή και προϊόντα κατά παραγγελία του πελάτη. Η ημέρα παράδοσης των προϊόντων στον πελάτη εξαρτάται από την μεταφορική εταιρεία και τον τόπο προορισμού. Η εταιρεία μας προσπαθεί να αποστέλλει τα προϊόντα της με τις ανάλογες μεταφορικές εταιρείες ή ταχυμεταφορικές (courier), ώστε τα προϊόντα να φθάνουν ασφαλή και το συντομότερο δυνατό

9. Εξατομικευμένα προϊόντα και προϊόντα κατασκευαζόμενα με τις προδιαγραφές του πελάτη

Η επιχείρηση εκ νέου ενημερώνει, ο δε πελάτης αναγνωρίζει και δηλώνει ότι ενημερώθηκε, πως τα περισσότερα προϊόντα είναι είτε εξατομικευμένα, είτε παραγγελμένα ή κατασκευαζόμενα με τις προδιαγραφές του πελάτη, εν τη εννοία του άρθρου 3ιβ΄ Ν. 2251/ 1994. Σε περίπτωση που ο πελάτης παραγγέλλει είτε εξατομικευμένο προϊόν, είτε κατασκευαζόμενο με τις προδιαγραφές του, θα ενημερώνεται σε ειδικό ηλεκτρονικό παράθυρο πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας του και θα θέτει ειδική σήμανση (tick) στο ειδικό κενό (checkbox), ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο (τηλεφωνικώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κ.ά.) με τους οποίους και θα αποτελεί πλήρη απόδειξη της συγκατάθεσής του σε αυτό. Θα ενημερώνεται δε και από εκεί με ειδική παραπομπή στους οικείους όρους χρήσης για τις έννομες συνέπειες της παραγγελίας του. Η δε συνέχιση και ολοκλήρωση της παραγγελίας, θα αποτελεί πλήρη απόδειξη της γνώσης και συγκατάθεσης του πελάτη, αλλά και θα επιφέρει πλήρη τα αποτελέσματα του άρθρου 3ιβ΄ Ν. 2251/ 1994.

10. Εμφάνιση των προϊόντων στην ιστοσελίδα

 1. Η επιχείρηση δεσμεύεται για την παράδοση των προϊόντων έτσι όπως αυτά έχουν συμφωνηθεί κατά την παραγγελία, ήτοι κατά τις διαστάσεις, και τα λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά τόσο των μεταλλικών όσο και των υάλινων και άλλων μερών.
 2. Η επιχείρηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επακριβή απεικόνιση ως και των αποχρώσεων των προϊόντων, ωστόσο δύναται να υπάρξει μια μικρή απόκλιση. Γι’ αυτό και ο καταναλωτής δηλώνει ότι αποδέχεται το γεγονός αυτό, και σε κάθε περίπτωση, διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει με ιδιαίτερο μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας τον κωδικό και την εταιρεία παραγωγής του χρώματος. Σε περίπτωση που αυτό δεν συμβεί, θεωρείται ότι έχει δεχθεί ανεπιφύλακτα το προϊόν ως αυτό απεικονίζεται στον ιστότοπο.
 3. Η επιχείρηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι φωτογραφίες, οι πληροφορίες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων που παρατίθενται να είναι ακριβή. Οι φωτογραφίες των προϊόντων της ιστοσελίδας είναι ενδεικτικές ως προς το τελικό προϊόν, μιας και αυτό διαφοροποιείται ανάλογα τις προτιμήσεις του πελάτη. Η επιχείρηση ενημερώνει ότι δύνανται να υπάρξουν μικρές διαφοροποιήσεις (ιδίως λόγω διαφοράς μεταξύ φωτογραφίας και πραγματικότητας) Η επιχείρηση δεν φέρει ευθύνη για ελαττωματικά προϊόντα ή αναληθή στοιχεία που αφορούν στα εμπορεύματα προμηθευτών της και περιέχονται στην ιστοσελίδα. Η σχετική ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τους επί μέρους προμηθευτές της.

11. Πρόσθετες πληροφορίες και όροι σχετικά με τη σύναψη της σύμβασης

 1. Τεχνικά στάδια από την επιλογή προϊόντος μέχρι τη σύναψη της σύμβασης: Στην ιστοσελίδα περιγράφονται με σαφήνεια και με απόλυτα διακριτό μεταξύ τους τρόπο τα τεχνικά βήματα (checkout method, στοιχεία χρέωσης, στοιχεία αποστολής, μέθοδος πληρωμής, στοιχεία πληρωμής, ανασκόπηση παραγγελίας) από την επιλογή προϊόντος ή/ και υπηρεσίας («τοποθέτηση στο καλάθι αγορών») μέχρι και τη σύναψη της σύμβασης (μήνυμα ότι «η παραγγελία σας ολοκληρώθηκε με επιτυχία»).
 2. Η εταιρεία δύναται να αρχειοθετεί την καταρτισθείσα σύμβαση, ενώ ο πελάτης δύναται να εκτυπώνει την ιστοσελίδα από το ειδικό εικονίδιο εκτύπωσης, είτε να αρχειοθετεί ηλεκτρονικά ή/ και να εκτυπώνει το επί τούτου αυτόματα αποστελλόμενο μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
 3. Η σύμβαση καταρτίζεται πάντοτε στην ελληνική γλώσσα.

12. Παράδοση των προϊόντων και παροχή των υπηρεσιών

 1. Η παράδοση των προϊόντων θα γίνεται είτε από την επιχείρηση είτε από συνεργαζόμενη εταιρεία μεταφορών, με τις προβλεπόμενες χρεώσεις, όπως αυτές εκάστοτε αναφέρονται στα οικεία πεδία παραγγελίας. Στη δεύτερη περίπτωση, η επιχείρηση παραδίδει τα στοιχεία επικοινωνίας του πελάτη στη συνεργαζόμενη μεταφορική εταιρεία, με σκοπό την εκτέλεση της μεταφοράς, χωρίς να ευθύνεται για τυχόν κακή χρήση των στοιχείων αυτών από την τρίτη εταιρεία.
 2. Η παράδοση των προϊόντων ή η παροχή της υπηρεσίας θα γίνεται εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών από την επομένη της παραγγελίας, εκτός εάν συμφωνηθεί εγγράφως άλλως.
 3. Ο παραλήπτης οφείλει να ευρίσκεται στο χώρο παράδοσης των προϊόντων εντός του προσυμφωνημένου ωραρίου, άλλως το προϊόν θα επιστρέφεται στις αποθήκες της επιχείρησης ή της συνεργαζόμενης μεταφορικής εταιρείας, και θα επακολουθεί συνεννόηση για την εκ νέου αποστολή, χωρίς να αποκλείεται οικονομική επιβάρυνση για τον παραλήπτη.
 4. Σε περίπτωση εσφαλμένης καταχώρησης στοιχείων παράδοσης, η επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν μη παράδοση ή/ και παράδοση σε μη δικαιούχο.
 5. Η παράδοση θεωρείται προσήκουσα όταν γίνει στη δηλωθείσα κατά την παραγγελία διεύθυνση, ακόμα και όταν γίνει σε σύνοικο χωρίς εξουσιοδότηση από τον πελάτη. Εάν ο πελάτης επιθυμεί αυτοπρόσωπη παρουσία του κατά την παράδοση, οφείλει να παρίσταται κατ’ αυτήν στο προκαθορισμένο χρονικό περιθώριο. Εάν ο πελάτης επιθυμεί να γίνει παράδοση σε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, οφείλει να το σημειώσει στο ειδικό πεδίο που υπάρχει στην υποσελίδα παραγγελίας για σχόλια και παρατηρήσεις, και το πρόσωπο αυτό να είναι εφοδιασμένο κατά την παράδοση με το πληρεξούσιο και το δημόσιο έγγραφο το αποδεικτικό της ταυτότητάς του.

13. Προστασία του καταναλωτή

 1. Ο πελάτης ως καταναλωτής εν τη εννοία του Ν. 2251/ 1994 δηλώνει ρητώς και ανεπιφυλάκτως ότι:
  • γνωρίζει την ταυτότητα και τη διεύθυνση της επιχείρησης ως προμηθευτού, αφού τα στοιχεία αυτά αναγράφονται λεπτομερώς τόσο στο άρθρο 1 των παρόντων όσο και στο κάτω μέρος (footer) της αρχικής σελίδας του ιστοτόπου,
  • η τιμή αναγράφεται ευκρινώς, και, εφ’ όσον σε αυτή δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ, αυτό αναφέρεται ρητώς και ευκρινώς, ενώ ευκρινώς αναφέρονται και οι δαπάνες μεταφοράς,
  • αντιλαμβάνεται και συγκατατίθεται πλήρως στον τρόπο πληρωμής, παράδοσης και εκτέλεσης,
  • δεν του έχει ζητηθεί καταβολή κανενός ποσού για την επικοινωνία με την επιχείρηση (εκτός από τυχόν απλή χρέωση τυχόν τηλεφωνικής κλήσης) και ιδίως για την διαβίβαση της πρότασης και της αποδοχής της και εν γένει την σύναψη της σύμβασης,
  • στην υποσελίδα κάθε προϊόντος ή/ και υπηρεσίας αναφέρονται λεπτομερώς άπαντα τα χαρακτηριστικά, ουσιώδη ως και επουσιώδη, των προϊόντων ή/ και των υπηρεσιών.
 2. Εγγύηση των προϊόντων: Όλα τα πωλούμενα προϊόντα καλύπτονται από την εγγύηση του κατασκευαστή τους, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ο καθένας θέτει. Κατά το χρονικό διάστημα της εγγύησης η επιχείρηση μας δεν δύναται να παρέμβει στο προϊόν διότι σε περίπτωση παρέμβασης από μη εξουσιοδοτημένο επισκευαστή αίρεται η εγγυητική ευθύνη του κατασκευαστή. Μετά την πάροδο του διαστήματος της εγγύησης ο καταναλωτής δύναται να απευθυνθεί στην επιχείρηση με τα εν άρθρω 1 της παρούσης αναφερόμενα στοιχεία επικοινωνίας, η οποία θα προβαίνει στην επισκευή των προϊόντων, με την ανάλογη χρέωση.
 3. Εξυπηρέτηση μετά την πώληση: Η επιχείρηση παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες εξυπηρέτησης μετά την πώληση. Τα γραφεία της επιχείρησης μας είναι ανοικτά καθημερινά, Δευτέρα έως Σάββατο, κατά τις εκάστοτε ανακοινωμένες ώρες, και παρέχεται δωρεάν τηλεφωνική επικοινωνία και υποστήριξη. Κατά τα λοιπά, για επισκευή των προϊόντων ισχύουν τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.
 4. Δικαίωμα υπαναχώρησης: Σε κάθε σύμβαση από απόσταση ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερών, στα μεν προϊόντα από την παράδοσή τους, στις δε υπηρεσίες από την κατάρτιση της σύμβασης, την οποία ο πελάτης πληροφορείται άμεσα τόσο από την ειδική ένδειξη επί της οθόνης, όσο και από το αυτόματα αποστελλόμενο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο (τηλεφωνικώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κ.ά.). Η διαδικασία επιστροφής ξεκινά στέλνοντας ανάλογο email στο support@fotistika4u.gr ή καλώντας στο 2104315075. Προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώματος αυτού, είναι:
  1. η επιστροφή του προϊόντος να είναι στην αρχική του κατάσταση, εντός της συσκευασίας του και χωρίς την καταστροφή όλου ή μέρους του πράγματος καθώς και συστατικών ή/ και παραρτημάτων αυτού (πρβλ. επί παραδείγματι υάλινα ή κρυστάλλινα μέρη φωτιστικών κλπ.),
  2. η επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να γίνεται με ασφαλή τρόπο και στην κατάλληλη συσκευασία προς αποφυγή φθοράς του ή απώλειας και φθοράς μέρος αυτού,
  3. η μή συναρμολόγηση ή τοποθέτηση αυτών στο χώρο ή και η λειτουργία/ χρήση τους,
  4. η καταβολή των εξόδων επιστροφής,
  5. η έγγραφη ενημέρωση της επιχείρησης πριν την υπαναχώρηση.
  6. Ο πελάτης-καταναλωτής μπορεί να στείλει άνευ ιδιαιτέρου τύπου το έγγραφο υπαναχώρησης, αρκεί να δηλώνεται σε αυτό σαφώς η βούλησή του να υπαναχωρήσει, στην ως άνω αναφερομένη διεύθυνση της επιχείρησης. Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων επιστροφών ή σε περίπτωση που η επιχείρηση αντιληφθεί, κατά την απόλυτη κρίση της, ότι ο πελάτης καταχράται το δικαίωμα επιστροφής ή δρα κακόπιστα, έχει κάθε δικαίωμα να αρνηθεί την επιστροφή του προϊόντος ακόμα κι αν καλύπτονται οι παραπάνω προϋποθέσεις.
  7. Η επιστροφή θα πρέπει να συνοδεύεται με το αντίστοιχο παραστατικό αγοράς. Εάν αυτό είναι τιμολόγιο τότε η επιστροφή θα πρέπει να συνοδεύεται με δελτίο αποστολής. Μετά την παραλαβή των επιστρεφόμενων προϊόντων και αφού ελεχθούν και εγκριθεί η επιστροφή τους, πραγματοποιείται τις επόμενες μέρες η επιστροφή των χρημάτων στην κάρτα σας ή στο λογαριασμό ΙΒΑΝ που μας έχετε δηλώσει.
 5. Αποκλεισμός δικαιώματος υπαναχώρησης: Και διά του παρόντος, ο καταναλωτής ενημερώνεται ότι το δικαίωμα υπαναχώρησης που προβλέπεται στο Νόμο 2251/ 1994 για τις εξ αποστάσεως και εκτός εμπορικού καταστήματος συναπτόμενες συμβάσεις, δεν ισχύει και στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  1. συμβάσεις υπηρεσιών μετά την πλήρη παροχή της υπηρεσίας, εάν η εκτέλεση άρχισε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή, και με την εκ μέρους του αναγνώριση ότι θα απολέσει το δικαίωμα του υπαναχώρησης μόλις η σύμβαση εκτελεσθεί πλήρως από τον προμηθευτή,
  2. την προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών η τιμή των οποίων εξαρτάται από διακυμάνσεις της χρηματαγοράς τις οποίες δεν είναι δυνατόν να ελέγξει ο προμηθευτής και οι οποίες ενδέχεται να συμβούν εντός της προθεσμίας υπαναχώρησης,
  3. την προμήθεια αγαθών και πρώτων υλών που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή σαφώς εξατομικευμένων,
  4. την προμήθεια αγαθών τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα,
  5. την προμήθεια σφραγισμένων αγαθών τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση,
  6. την προμήθεια αγαθών τα οποία, μετά την παράδοση, λόγω της φύσης τους, είναι αναπόσπαστα αναμεμειγμένα με άλλα στοιχεία,
  7. συμβάσεις κατά τις οποίες ο καταναλωτής έχει ζητήσει ειδικά επίσκεψη από τον προμηθευτή με σκοπό, είτε την αγορά προϊόντων με ειδική πρόταση πώλησης από τον δεύτερο, είτε να πραγματοποιήσει επείγουσες επιδιορθώσεις ή την εκτέλεση εργασιών συντήρησης. Εάν, στην περίπτωση τέτοιας επίσκεψης, ο προμηθευτής παράσχει υπηρεσίες επιπλέον εκείνων που ζητήθηκαν συγκεκριμένα από τον καταναλωτή ή αγαθά πέρα από τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν υποχρεωτικά κατά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης ή κατά τις επιδιορθώσεις, το δικαίωμα υπαναχώρησης εφαρμόζεται στις εν λόγω πρόσθετες υπηρεσίες ή αγαθά.

Επιστροφές ελαττωματικών και εσφαλμένων προϊόντων

 • Όλα τα πωλούμενα προϊόντα καλύπτονται από την εγγύηση του κατασκευαστή τους, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ο καθένας θέτει. Κατά το χρονικό διάστημα της εγγύησης και εφόσον τα προϊόντα, έχουν χρησιμοποιηθεί και τοποθετηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή ή δεν επήλθε φθορά από άλλους παράγοντες(π.χ προβληματική ηλεκτροδότηση δικτύου) και αποδειχτούν ελαττωματικά ή δεν ανταποκρίνονται στα αρχικά χαρακτηριστικά τους, η επιχείρηση δύναται να επισκευάσει το προϊόν, κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εφόσον το προϊόν δεν μπορεί να επισκευαστεί, τότε η επιχείρηση οφείλει να αντικαταστήσει το προϊόν, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
 • Κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας, παρακαλούμε να ελέγξετε την ακεραιότητα της συσκευασίας των δεμάτων. Μην παραλάβετε την παραγγελία σας αν τα δέματα είναι φθαρμένα ή φαίνονται παραβιασμένα. Τα προϊόντα ελέγχονται και συσκευάζονται από εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό και έχουν την κατάλληλη προστασία στη συσκευασία τους αλλά παρόλα αυτά μπορεί να προκληθεί κάποια φθορά κατά τη μεταφορά. Αν μετά την παραλαβή και ανοίγοντας τη συσκευασία διαπιστώσετε ότι έχει προκληθεί φθορά, παρακαλούμε να φωτογραφίσετε την συσκευασία και το προϊόν όπως τα παραλάβατε ώστε να διαπιστώσουμε την ζημιά και στείλτε την στο support@fotistika4u.gr καθώς και να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210 4315075 εντός της ημέρας παραλαβής της παραγγελίας σας. Η επιστροφή των προϊόντων πρέπει να γίνει εντός 14 ημερών και με την ίδια μεταφορική εταιρεία που σας απεστάλησαν. Τα έξοδα μεταφοράς για την επιστροφή των φθαρμένων ή ελαττωματικών προϊόντων θα επιβαρύνουν επιχείρηση. Σε κάθε περίπτωση, επιστροφές χτυπημένων ή κατεστραμμένων προϊόντων γίνονται δεκτές εφόσον προηγηθεί ενημέρωση την ημέρα της παραλαβής. Μετά την επτιστροφή τέτοιων προϊόντων, η επιχείρηση οφείλει την επισκευή αυτών, την μείωση της τιμής τους ή την αντικατάσταση αυτών με ίδια ή παρόμοια προϊόντα της αρεσκείας του πελάτη, ίσης ή μεγαλύτερης αξίας. Για τυχόν χρηματικές διαφορές που θα προκύψουν, είναι απαραίτητη η επικοινωνία με την επιχείρηση. Αν παρόλα αυτά, ο πελάτης δεν συμφωνήσει, η επιχείρηση οφείλει να επιστρέψει το τίμημα της αγοράς των προϊόντων αυτών, εντός 14 ημερών από την παραλαβή τους.
 • Σε περίπτωση εσφαλμένης αποστολής προϊόντος, η οποία θα οφείλεται στην επιχείρηση ή στους προμηθευτές/συνεργάτες αυτής, ο πελάτης θα έχει δικαίωμα επιστροφής του προϊόντος εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή αυτού. Το προϊόν θα πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, να μην έχει χρησιμοποιηθεί, η συσκευασία του να είναι άθικτη και να περιλαμβάνει το αρχικό περιεχόμενο. Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα επιστροφής θα βαρύνουν την επιχείρηση.

Σε τυχόν αγορές ή παραγγελίες αγαθών ή/ και υπηρεσιών που εμπίπτουν στις ανωτέρω εξαιρέσεις, ο καταναλωτής-χρήστης της ιστοσελίδας θα ενημερώνεται από ειδικό αναδυόμενο παράθυρο ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο (τηλεφωνικώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κ.ά.) στο οποίο θα ζητείται η ανάγνωση του όρου αυτού, η δε παραγγελία θα ολοκληρώνεται μόνο κατόπιν συμπλήρωσης του πεδίου «Ενημερώθηκα και αποδέχομαι». Μετά από την αποδοχή αυτή, καμία επιστροφή προϊόντων και υπηρεσιών αλλά και χρημάτων αντίστοιχα δεν θα είναι δυνατή, κατά τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα.

14. Πνευματική ιδιοκτησία και εμπορικά σήματα

 1. Κάθε εμπορικό σήμα ή/ και διακριτικός τίτλος, παρών ή μέλλων, ως και κάθε σχετιζόμενο με την ιστοσελίδα όνομα χώρου (domain) υπό το οποίο είναι αναρτημένος ο διαδικτυακός τόπος αποτελούν περιουσιακά αγαθά της επιχείρησης. Η επιχείρηση απαγορεύει αυστηρά σε κάθε τρίτο μη σχετιζόμενο με την ιστοσελίδα, καθώς και σε κάθε χρήστη ή/ και πελάτη να χρησιμοποιήσει κάποιο ή κάποια από τα στοιχεία αυτά χωρίς την άδειά της. Σε περίπτωση παράβασης η επιχείρηση, υφίσταται μεγάλη υλική και ηθική ζημία και θα αξιώσει την άρση της προσβολής, την μη επανάληψή της στο μέλλον καθώς και την ανόρθωση κάθε υλικής και ηθικής βλάβης ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου κάθε δικαιοδοσίας ή/ και κάθε αρμόδιας Αρχής.
 2. Το σύνολο των στοιχείων των περιλαμβανομένων στην ιστοσελίδα, ήτοι η διάταξή της εν συνόλω, καθώς και των επί μέρους στοιχείων όπως ιδίως των γραφικών, των κειμένων, των εικονιδίων, εικόνων και φωτογραφιών, των προγραμμάτων Η/Υ στα οποία βασίζεται η λειτουργία της ιστοσελίδας, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και περιουσιακό αγαθό της εταιρίας. Η επιχείρηση απαγορεύει αυστηρά σε κάθε τρίτο μη σχετιζόμενο με την ιστοσελίδα, καθώς και σε κάθε χρήστη ή/ και πελάτη να χρησιμοποιήσει κάποιο ή κάποια από τα στοιχεία αυτά χωρίς την άδειά της. Σε περίπτωση παράβασης η επιχείρηση, υφίσταται μεγάλη υλική και ηθική ζημία και θα αξιώσει την άρση της προσβολής, την μη επανάληψή της στο μέλλον καθώς και την ανόρθωση κάθε υλικής και ηθικής βλάβης ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου κάθε δικαιοδοσίας ή/ και κάθε αρμόδιας Αρχής.
 3. Ως προς την ιστοσελίδα, η επιχείρηση είναι «κατασκευαστής βάσης δεδομένων» εν τη εννοία του άρθρου 45Α Ν. 2121/ 1993. Η επιχείρηση απαγορεύει την εξαγωγή ή/ και επαναχρησιμοποίηση του συνόλου ή ουσιώδους μέρους του περιεχομένου της βάσης δεδομένων, ανεξάρτητα από την προστασία της βάσης σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις για την πνευματική ιδιοκτησία. Επίσης απαγορεύει όχι μόνο την επανειλημμένη και συστηματική εξαγωγή ή/ και επαναχρησιμοποίηση επουσιωδών μερών του περιεχομένου της βάσης δεδομένων που θίγει την κανονική εκμετάλλευσή της από την επιχείρηση, αλλά και την εφ’ άπαξ τοιαύτη. Η επιχείρηση απαγορεύει αυστηρά σε κάθε τρίτο μη σχετιζόμενο με την ιστοσελίδα, καθώς και σε κάθε χρήστη ή/ και πελάτη να χρησιμοποιήσει κάποιο ή κάποια από τα στοιχεία αυτά χωρίς την άδειά της. Σε περίπτωση παράβασης η επιχείρηση, υφίσταται μεγάλη υλική και ηθική ζημία και θα αξιώσει την άρση της προσβολής, την μη επανάληψή της στο μέλλον καθώς και την ανόρθωση κάθε υλικής και ηθικής βλάβης ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου κάθε δικαιοδοσίας ή/ και κάθε αρμόδιας Αρχής.

15. Παραπομπή σε ιστοσελίδες τρίτων και ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης

 1. Στην ιστοσελίδα υπάρχουν ειδικά πεδία-σύνδεσμοι («κουμπιά») τα οποία παραπέμπουν σε ιστοσελίδες τρίτων όπως ιδίως σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, στις οποίες η επιχείρηση δύναται να ή ήδη διατηρεί εταιρική (επαγγελματική) ιστοσελίδα. Άμα τη ενάρξει λειτουργίας των εφαρμογών αυτών ο χρήστης εκτρέπεται στις οικείες ιστοσελίδες, οι οποίες διέπονται από τους εκεί αναφερόμενους όρους χρήσης. Η εκτροπή στις ιστοσελίδες αυτές είναι απόλυτα οικειοθελής και γίνεται με πρωτοβουλία του χρήστη. Η επιχείρηση δεν ευθύνεται για οτιδήποτε σχετίζεται με τις ιστοσελίδες αυτές, αφού η λειτουργία και χρήση τους ευρίσκονται εκτός της σφαίρας επιρροής και άρα ευθύνης της.
 2. Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί από το χρήστη η δυνατότητα σχολιασμού, ιδίως μέσω των ιστοσελίδων τρίτων ή/ και των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης, ο χρήστης οφείλει να μην προσβάλλει την τιμή, την υπόληψη και εν γένει κάθε δικαίωμα της επιχείρησης και κάθε τρίτου, και εν γένει να συμμορφώνεται με τη νομιμότητα. Η επιχείρηση ουδεμία ευθύνη φέρει για τη συμπεριφορά χρήστη ή πελάτη της, και επιφυλάσσεται να ασκήσει κάθε νόμιμη αξίωσή της ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων κάθε δικαιοδοσίας, σε περίπτωση παράβασης του προηγουμένου εδαφίου.

16. Λειτουργία αξιολογήσεων

Η ιστοσελίδα δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να αξιολογήσει με κόσμιο τρόπο κάθε προϊόν μέσα στον ιστότοπο, με την χρήση του ειδικού συνδέσμου. Η επιχείρηση δύναται να ελέγχει την αξιολόγηση αυτή προ ή μετά τη δημοσιοποίησή της για τυχόν σχόλια τα οποία δεν αφορούν το προϊόν ή διατυπώνονται με μη κόσμιο ή/ και υβριστικό ή απαξιωτικό τρόπο. Επιπροσθέτως, η επιχείρηση ρητώς επιφυλάσσει στον εαυτό της κάθε νόμιμο δικαίωμα από ανάρτηση τυχόν αναληθών δυσφημιστικών σχολίων.

17. Προσωπικά δεδομένα

 1. Η επιχείρηση δύναται να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία του χρήστη ή/ και πελάτη που καταχωρούνται στο λογαριασμό του ή/ και στα πεδία παραγγελίας, για την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή και εντύπου υλικού δι’ αλληλογραφίας. Σε περίπτωση που ο χρήστης ή/ και πελάτης δεν επιθυμεί τη συνέχιση της ενημέρωσης, δύναται να χρησιμοποιεί τον ειδικό σύνδεσμο, οπότε και η αποστολή ενημερωτικού υλικού θα διακόπτεται άμεσα.
 2. Η επιχείρηση δεν γνωστοποιεί σε κανένα τρίτο τα στοιχεία του χρήστη ή/ και του πελάτη για κανένα λόγο ή σκοπό. Εξαίρεση αποτελεί η κοινοποίηση προς τρίτους που σκοπό έχει τη διεκπεραίωση της παραγγελίας (ιδίως σε μεταφορικές εταιρείες, συνεργαζόμενες εταιρείες εγκαταστατών κλπ.).
 3. Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται από την επιχείρησή μας αποκλειστικώς και μόνον στο πλαίσιο της διενέργειας συναλλαγών μεταξύ επιχείρησης και πελάτη, και της επικοινωνίας μαζί του, για την ολοκλήρωση των παραγγελιών, την τιμολόγησή τους,, την διευκόλυνση των παραδόσεων, την εν γένει εκτέλεση των παραγγελιών, την εξυπηρέτηση των αιτημάτων του πελάτη καθώς και την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων σε σχέση με προϊόντα και υπηρεσίες μας.

Τα δεδομένα αυτά επεξεργάζεται η επιχείρηση τηρώντας  την εφαρμογή του άρθρου 7Α παρ.1 (β) Ν.2472/1997, με σκοπό την υλοποίηση της παραγγελίας που εδόθη από τον πελάτη και με κανέναν τρόπο δεν θα αποκαλυφθούν, δημοσιοποιηθούν ή πωληθούν σε τρίτους, εκτός αν κινηθεί η διαδικασία που ορίζει η νομοθεσία για την άρση του απόρρητου (Ν. 2225/1994) ή τυχόν υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική εφαρμογή της Οδηγίας 24/2006. Ο χρήστης ή/ και πελάτης θα πρέπει και αυτός να διαφυλάσσει το απόρρητο των δεδομένων του και να μην προβαίνει σε αποκαλύψεις σε τρίτους (έστω και από αμέλειά του) ούτε να παραχωρεί τη χρήση των στοιχείων του αυτών από τρίτους. Η επιχείρηση επιφυλάσσεται για κάθε τυχόν ζημία της από υπαίτια παραβίαση των ανωτέρω υποχρεώσεων του χρήστη ή/ και πελάτη.

18. Εφαρμοστέο δίκαιο και αρμοδιότητα δικαστηρίων

 1. Για κάθε διαφορά που απορρέει από την χρήση της ιστοσελίδας ή/ και από την κατάρτιση σύμβασης πώλησης προϊόντων ή/ και υπηρεσιών ή και για κάθε άλλο λόγο και από οποιαδήποτε αιτία (ως και αδικοπραξία) συνδεόμενη εν τοις πράγμασι με την ιστοσελίδα, ανάμεσα στον χρήστη ή/ και πελάτη και την επιχείρηση, εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο (ακόμα και εάν στη σύμβαση υπεισέρχεται το οιοδήποτε στοιχείο αλλοδαπότητος και αρμόδια τα δικαστήρια της Αθήνας.
 2. Σε περίπτωση που ανακύψει διαφορά ως προς τους παρόντες όρους χρήσης, ανάμεσα σε χρήστη ή/ και πελάτη και την επιχείρηση, ο πρώτος υποχρεούται, πριν κινήσει οιαδήποτε δικαστική ή άλλη εξώδικη ενέργεια, να επικοινωνήσει με την επιχείρηση εντός 10 ημερών από την επέλευση των σχετικών γεγονότων. Η παράλειψη τήρησης αυτού του όρου συνιστά παράβαση ουσιώδους συμβατικού όρου που έχει συναφθεί ανάμεσα στον χρήστη ή/ και πελάτη και την επιχείρηση, με ότι αυτό νομίμως συνεπάγεται.
 3. Μελλοντική τροποποίηση της παρούσης είναι δυνατή, αλλά θα είναι ισχυρή μόνον εάν είναι έγγραφη και υπογεγραμμένη από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη.

19. Έντυπη μορφή των παρόντων όρων

Μπορείτε να εκτυπώσετε τους παρόντες όρους και από εδώ ή χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες και τις οδηγίες του περιηγητή σας (browser).

PayPal Logo
Copyright © 2019-present Fotistika4u. All rights reserved.